رفتن به محتوای اصلی
x

حذف جذبی آنتی بیوتیک آمپی سیلین با جاذب شبکه آلی-فلزیUio-66-NH2/TiO2

جلسه دفاع از پایان‌ نامه کارشناسی ارشد

امیرحسین بالادستیان

استاد راهنما: دکتر محسن محمدی

اساتید داور: دکتر احمد محب- دکتر حمید زیلویی

مکان: کلاس ۹

زمان:شنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۱

تحت نظارت وف بومی