رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
اعضا
علیرضا خزعلی

مهندسی نفت
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
031-33915625
شبیه سازی مخزن، ریاضیات کاربردی
arkhazali@iut.ac.ir
اطلاعیه ها
انجمن علمی
انجمن مهندسان نفت (SPE)

تحت نظارت وف ایرانی