رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
حميد رضا شاهوردی

مهندسی نفت
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
031-33915603
نانو تکنولوژی، ترمودینامیک، افزایش تولید از مخازن نفت
hr_shahverdi@iut.ac.ir
محسن محمدی
مهندسی شیمی

مهندسی نفت
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
031-33915638
ترمودینامیک، ازدیاد برداشت نفت
mohsen_mohammadi@iut.ac.ir
محمد هادی جزينی

مهندسی شیمی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
031-33915616
زيست فناوری ريزجلبك ها و هالوفايل ها، كاروتنوئيدها
m.h.jazini@iut.ac.ir
افسانه فخار
سرپرست ارتباط با صنعت

مهندسی پلیمر
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
031-33915615
غشاهای پلیمری، پلیمریزاسیون، اصلاح پلیمر
a.fakhar@iut.ac.ir
روح اله هاشمی

مهندسی نفت
سرپرست فرهنگی دانشجویی, مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
031-33915643
مهندسی حفاری و بهره برداری نفت، نانوکاتالیست
rhashemi@iut.ac.ir
هیات رئیسه
هیات علمی
احمد اسدی نژاد

مهندسی پلیمر
هیات علمی, دانشیار
031-33915605
مهندسی سطح و فصل مشترک در پلیمرها
asadinezhad@iut.ac.ir
نسرین اعتصامی

مهندسی شیمی
هیات علمی, دانشیار
031-33915606
پدیده های انتقال، ذخیره سازی انرژی گرمایی، نانوذرات
netesami@iut.ac.ir
طیبه بهزاد

مهندسی پلیمر
هیات علمی, دانشیار
031-33915629
بیوکامپوزیتها، استخراج نانوالیاف سلولزی، بیوپلیمرها
tbehzad@iut.ac.ir
محمد هادی جزينی

مهندسی شیمی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
031-33915616
زيست فناوری ريزجلبك ها و هالوفايل ها، كاروتنوئيدها
m.h.jazini@iut.ac.ir
مسعود حق شناس

مهندسی شیمی
هیات علمی, دانشیار
031-33915647
دینامیک سیالات محاسباتی، جریان های میکرو و نانو
haghshenas@iut.ac.ir
علیرضا خزعلی

مهندسی نفت
هیات علمی, استادیار
031-33915625
شبیه سازی مخزن، ریاضیات کاربردی
arkhazali@iut.ac.ir
علی اکبر دادخواه

مهندسی شیمی
هیات علمی, استادیار
031-33915644
اصلاح و حفاظت از محیط زیست، فرایندهای جداسازی
dadkhah@iut.ac.ir
حمید زیلویی

مهندسی شیمی
هیات علمی, دانشیار
031-33915632
بیوتکنولوژی محیط زیست، تصفیه پساب، انرژی زیستی
hzilouei@iut.ac.ir
مهدی ستاری

مهندسی شیمی
هیات علمی, استادیار
031-33915614
میکرو کانال ها، میکرو راکتورها، میکروفلوئیدیک
m.sattari@iut.ac.ir
حميد رضا شاهوردی

مهندسی نفت
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
031-33915603
نانو تکنولوژی، ترمودینامیک، افزایش تولید از مخازن نفت
hr_shahverdi@iut.ac.ir
مرتضی صادقی

مهندسی پلیمر
هیات علمی, دانشیار
031-33915645
ساخت و کاربرد غشاهای پليمری، کامپوزیت ها
m-sadeghi@iut.ac.ir
سهیل ضرغامی

مهندسی شیمی
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
031-33915613
فرآیندهای جداسازی، فرآیندهای غشایی، تصفیه آب و پساب
zarghami@iut.ac.ir
افسانه فخار
سرپرست ارتباط با صنعت

مهندسی پلیمر
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
031-33915615
غشاهای پلیمری، پلیمریزاسیون، اصلاح پلیمر
a.fakhar@iut.ac.ir
احمد محب

مهندسی شیمی
هیات علمی, استاد
031-33915618
فرآیندهای جداسازی، فرآیندهای غشایی، شبیه سازی فرآیند
ahmad@iut.ac.ir
محسن محمدی
مهندسی شیمی

مهندسی نفت
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
031-33915638
ترمودینامیک، ازدیاد برداشت نفت
mohsen_mohammadi@iut.ac.ir
محمود معصومی

مهندسی پلیمر
هیات علمی, دانشیار
031-33915646
آمیزه کاری و رئولوژی پلیمرها، کامپوزیت های پلیمری
mmasoomi@iut.ac.ir
محسن نصر اصفهانی

مهندسی شیمی
هیات علمی, استاد
031-33915631
پدیده های انتقال، مهندسی فرآیندها در مقیاس میکرو
mnasr@iut.ac.ir
سعید نوری خراسانی

مهندسی پلیمر
مدیر گروه, هیات علمی, استاد
031-33915612
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها، مهندسی بافت
saied@iut.ac.ir
روح اله هاشمی

مهندسی نفت
سرپرست فرهنگی دانشجویی, مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
031-33915643
مهندسی حفاری و بهره برداری نفت، نانوکاتالیست
rhashemi@iut.ac.ir
هیات علمی
کارشناسان
حسنعلی امینی


کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33915619
h_amini@of.iut.ac.ir
رضا امینی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
031-33915530
grad.chem@of.iut.ac.ir
ناصر پريشانی
کارشناس امور اداری


کارمند
031-33915622
ندا تن سازان


کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33915626
neda10@ch.iut.ac.ir
صالح حیدرپور


کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33915621
s.heidarpoor@of.iut.ac.ir
محبوبه رضايی
مسئول دفتر دانشکده


کارمند
031-33912675-6
office.che@of.iut.ac.ir
شریعت کاظمی
کارشناس آموزش و دانشجویان دکتری


کارمند, کارشناس آموزشی, کارشناس تحصیلات تکمیلی
031-33915611
amoozesh_che@of.iut.ac.ir
سعید کچویی


کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33915635
s.kachouei@gmail.com
اعظم کیانی


کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
031-33915628
kiani2005@of.iut.ac.ir
محمد مهدیه نجف آبادی
کاردان آزمایشگاه


کارمند
031-33915619
فاطمه هادیان قهدریجانی


کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33915630
hadian@of.iut.ac.ir
کارشناسان
همکاران سابق
محمد رضا احسانی

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33915607
تقطیر، جذب سطحی، روشهای جداسازی
ehsanimr@iut.ac.ir
سيدغلامرضا اعتماد

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
etemad@iut.ac.ir
محمد امیری


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
amir33@iut.ac.ir
مجید امین


بازنشسته, هیات علمی
aminche@iut.ac.ir
روح اله باقری


بازنشسته, هیات علمی, استاد
bagheri@iut.ac.ir
شهناز بمانیان

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, مربی
sbeman@iut.ac.ir
مهدی پورمدنی


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
pourmadani@cc.iut.ac.ir
pourmadani@iut.ac.ir
شاپور رودپیما


رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استادیار
shapoor@iut.ac.ir
کیقباد شمس اسحاقی

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33915610
انرژی، سوخت، محیط زیست، پدیده های انتقال
k_shams@iut.ac.ir
سيدمحمد قريشی

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33915604
سيالات فوق بحرانی، نانوتکنولوژی، طراحی راکتور
ghoreshi@iut.ac.ir
کیخسرو کریمی

مهندسی شیمی
هیات علمی, همکار سابق, استاد
031-33915623
بیوتکنولوژی، سوخت های زیستی، پیش فرآوری لیگنوسلولز
karimi@iut.ac.ir
ارجمند مهربانی

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33915609
شبیه سازی و کنترل فرآیند، تصفیه آب و پساب صنعتی، مهندسی محیط زیست
arjomand@iut.ac.ir
همکاران سابق
روسای پیشین
محمد رضا احسانی

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33915607
تقطیر، جذب سطحی، روشهای جداسازی
ehsanimr@iut.ac.ir
سيدغلامرضا اعتماد

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
etemad@iut.ac.ir
مجید امین


بازنشسته, هیات علمی
aminche@iut.ac.ir
روح اله باقری


بازنشسته, هیات علمی, استاد
bagheri@iut.ac.ir
مهدی پورمدنی


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
pourmadani@cc.iut.ac.ir
pourmadani@iut.ac.ir
شاپور رودپیما


رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استادیار
shapoor@iut.ac.ir
کیقباد شمس اسحاقی

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33915610
انرژی، سوخت، محیط زیست، پدیده های انتقال
k_shams@iut.ac.ir
سيدمحمد قريشی

مهندسی شیمی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33915604
سيالات فوق بحرانی، نانوتکنولوژی، طراحی راکتور
ghoreshi@iut.ac.ir
احمد محب

مهندسی شیمی
هیات علمی, استاد
031-33915618
فرآیندهای جداسازی، فرآیندهای غشایی، شبیه سازی فرآیند
ahmad@iut.ac.ir
محسن نصر اصفهانی

مهندسی شیمی
هیات علمی, استاد
031-33915631
پدیده های انتقال، مهندسی فرآیندها در مقیاس میکرو
mnasr@iut.ac.ir
روسای پیشین

تحت نظارت وف ایرانی