رفتن به محتوای اصلی
x

جداسازی فنول از روغن حاصل از پیرولیز تفاله نیشکر با استفاده از غشا مایع امولسیون

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

زهرا رضایی برزانی

رشته و گرایش : مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی

اساتید راهنما:دکتر کیقباد شمس

اساتید داور:دکتر علی اکبر دادخواه،دکتر الهام عامری

مکان :سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان:چهارشنبه 30 شهریور ساعت 14

 

تحت نظارت وف بومی