رفتن به محتوای اصلی
x

ارزيابی چرخه حیات فرآيند تولید مواد و انرژی از ماکرو جلبک قهوه ای نیزيمودينیا زنردينی از خلیج فارس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مریم هاشمی

رشته و گرایش :  مثال مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

استاد راهنما: دکتر کیخسرو کریمی

اساتید داور: دکتر مهربانی – دکتر محمدی

مکان : دانشکده مهندسی شیمی – سالن سمینار2

زمان: چهارشنبه  30 شهریور – ساعت 14

تحت نظارت وف بومی