رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاهی تاثیر میزان غلظت نمک در آب تزریقی بر ترشوندگی و فشار مویینه در سنگ مخزن کربناته

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

پدرام محمدی

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا شاهوردی

اساتید داور: دکتر علیرضا خزعلی، دکتر روح ا... هاشمی

زمان : چهارشنبه 30 شهریور ساعت 14

مکان :کلاس شماره سه دانشکده مهندسی مکانیک

تحت نظارت وف بومی