رفتن به محتوای اصلی
x

Swedish Centre for Resource Recovery: Motivations, Education and Research

 سمينار علمی حضوری

دانشكده مهندسی مهندسی شیمی 

  موضوع:

Swedish Centre for Resource Recovery: Motivations, Education and Research

 

سخنران : پروفسور محمد طاهر زاده

 استاد و محقق دانشگاه بوراس سوئد

 

زمان:     دوشنبه   1400/09/22      ساعت 9:30 صبح

 مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

تحت نظارت وف ایرانی