رفتن به محتوای اصلی
x

کشت نیمه پیوسته ریز جلبک کروموکلوریس زفینجنسیس با هدف افزایش بهره وری حجمی زیست توده

پایان نامه کارشناسی ارشد

فرنوش مستاجران گورتانی

 مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

استاد راهنما :دکتر محمد هادی جزینی

زمان : یکشنبه 3 تیر ماه ساعت 8

سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

 

تحت نظارت وف ایرانی