رفتن به محتوای اصلی
x

مطالعه و بررسی روی تولید آستاگزانتین ازمخمرزانتوفیلومایسس دندرورهوس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

حسین فضلی

رشته و گرایش :  مثال مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

اساتید راهنما: دکتر زیلویی

اساتید داور:

 دکتر جزینی

دکتر کدیور

مکان :کلاس 9

زمان: 10 تیر 1403 ،ساعت 10

تحت نظارت وف ایرانی