رفتن به محتوای اصلی
x

مدلسازی و شبیه سازی واحد تراکم آلدولی فورفورال با استفاده از تقطیر واکنشی و ارزيابی اقتصادی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

محسن نیک محمدی

رشته و گرایش :  مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

اساتید راهنما: دکتر کیقباد شمس اسحاقی

اساتید داور: دکتر محمد هادی جزینی – دکتر محسن نصر اصفهانی

مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان: 1403/4/2  ساعت 14:00

تحت نظارت وف ایرانی