رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی واحد های شیمیایی و بیوشیمیایی با رویکرد میحط زیستی و اقتصاد چرخشی

 سمينار علمی (آنلاین)

دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشكده مهندسی مهندسی شیمی

 

موضوع:

طراحی واحد های شیمیایی و بیوشیمیایی با رویکرد میحط زیستی و اقتصاد چرخشی

 

سخنران : دکتر کیخسرو کریمی

استاد بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

زمان   : سه شنبه   1400/09/23      ساعت 13:30

 

لینک جلسه:

https://meet.iut.ac.ir/b/ham-q3f-dyf-iem

 

تحت نظارت وف ایرانی