رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی

سمینار علمی
دانشکده مهندسی شیمی

راز گشايی سطح مشترک نانو- بیو : نقش بالقوه در دارورسانی و
ارتباط های سلولی
Revealing Nano-Bio Interface Secrets: Potential Role in Drug Delivery and Cellular Associations

ارائه دهنده : حسین محمد بیگی، محقق پسا دکتری دانشگاه آرهوس (Aarhus)دانمارک

زمان : چهارشنبه 26 آذرماه 99 ساعت16:00

لینك جلسه:https://meet.iut.ac.ir/b/ham-q3f-dyf-iem

تحت نظارت وف ایرانی