رفتن به محتوای اصلی
x

سمينار ارشد 4شنبه 13 اسفند

 سمينار ارشد 4شنبه 13 اسفند

وضعیت و زمانبندی سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 و افراد باقیمانده ورودی 97 مربوط به دور دوم

نام خانوادگي

نام

رشته/گرایش

استاد راهنما

داور

وضعیت پروپوزال

ساعت ارائه

لینک جلسات در اسکایپ

رئيسي زاده

فريد

طراحی فرایند

احساني

محب

عدم تحویل

9:30-10

 

 

  Aسالن

https://join.skype.com/cLzn6pwFDG0u

نماینده جلسه آقای دکتر محب

 

تاجي

شيدا

فرایندهای جداسازی

محب

احسانی

عدم تحویل

10-10:30

ابطحي فروشاني

سيدمهدي

طراحی فرایند

احساني - احمدزاده

مهربانی

تصویب

9-9:30

فاضل

اميرحسين

فرایندهای جداسازی

صادقی- محب

فخار

 تحویل به راهنما

10:30-11

 آقازاده فرد

فرزان

پردیس- جداسازی

قریشی

محمدی

 تحویل به راهنما

11-11:30

رهبر

نيلوفر

نفت

خزعلی- شاهوردی

هاشمی

عدم تحویل

9-9:30

 

 

Bسالن

https://join.skype.com/olA8kSNb2uJI

نماینده سالن جناب آقای دکترهاشمی

 

زهرتي

محمدمهدي

نفت

 شاهوردی

هاشمی

انجام اصلاحات داوران

9:30-10

كريم زاده مرغملكي

نجمه

نفت

هاشمی- خزعلی

شاهوردی

ارسال نظرات داوران

10-10:30

كوشكي

كيانا

نفت

خزعلی- محمدی

شاهوردی

 تحویل به راهنما

10:30-11

كريميان خمسه

شقايق

نفت

؟؟؟؟

؟؟؟؟

عدم تحویل

11-11:30

پيرمراديان

علي

پلیمر

معصومی

نوری

عدم تحویل

9:30-10

C سالن

لازم به توضیح است دانشجویانی که وضعیت پروپوزال آنها در وضعیت " عدم تحویل"  است امکان ارائه سمینار ندارند و در مورد شرایط و نمره آنها در شورای تاپ تصمیم گیری خواهد شد. با تشکر

تحت نظارت وف ایرانی