رفتن به محتوای اصلی
x

دوره هاي آموزشی و مسابقات بین المللی هوش مصنوعی رایان

با سلام

به منظور توانمنـدسازي دانشـجویان و افزایش مهـارتهـا و آمادگی براي این مسابقات، دورههاي آموزشـی هوش مصـنوعی توسط اساتید دانشـکده مهندسـی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف (بهصورت آنلاین و با تخفیف %98) برگزار میشود. همچنین دانشجویان با حضور در این دوره ها علاوه بر آمادگی براي شـرکت در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی رایان باجوایز نفیس (35000 دلار) که به صـورت حضوري در بهمن مـاه1403 در تهران برگزار میگردد، در صـورت گذرانـدن دوره بـا موفقیت، گواهی رسـمی دو زبـانه از دانشـگاه صـنعتی شـریف دریـافت میکنند. 

پیوست 

تحت نظارت وف ایرانی