رفتن به محتوای اصلی
x

اساتید راهنمای دانشجویان دکتری 99

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دکتری 99

وضعیت تخصیص استاد راهنمای هر دانشجو براساس فرمهای الویت بندی آنها و نیز نظر اساتید انتخاب شده به شرح زیر در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مشخص گردید. لذا دانشجویان می توانند جهت ثبت استاد راهنمای خود در سامانه گلستان قبل از ثبت نام مقدماتی اقدام نمایند.

همچنین دانشجویانی که هنوز استاد راهنمای آنها مشخص نشده است با توجه به ظرفیت موجود آقایان دکتر احسانی و  دکتر دادخواه، دکتر شمس و دکتر محب و  می توانند فرم اولویت خود را برای دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند تا بررسی گردد.                   

  99/9/23

 

نام استاد

نام دانشجو

 

 

 

مهندسی پلیمر

دکتر صادقی

شیما پناهی

دکتر بهزاد

رضا بهنام

دکتر نوری

علی شاکر

دکتر معصومی

محمد علی حسن نیا

دکتر نوری

صفیه موسوی مدنی

 

نام استاد

نام دانشجو

 

 

 

 

مهندسی شیمی

دکتر شاهوردی

فاطمه آقابیگی

دکتر جزینی

آرمین حریری

دکتر اعتصامی

زهرا زارع زاده

دکتر مهربانی

فرزانه صابری

دکتر هاشمی

حدیث سپه وند

دکتر خزعلی

پرویز موسوی

دکتر حق شناس

حسین قربانی

دکتر دادخواه

شهرام عاشوری

 

تحت نظارت وف ایرانی