Body:

دکتر نسرین اعتصامی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی با ارائه شیوه ای نوین در تولیدPVC، ضمن افزایش کیفیت و نرخ تولید و کاهش انرژی و هزینه تولید این محصول، عنوان يكي از طرح هاي برتر وزارت علوم را به خود اختصاص داد.

 

فارسی