رفتن به محتوای اصلی
x

شبیه سازی و مشخصه یابی اسکرابر ونتوری مرطوب و بررسی پارامترهای مختلف عملیاتی بااستفاده از CFD

وحید موسوی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ( گرایش طراحی فرآیند )

اساتید راهنما:دکتر محمدرضا احسانی

اساتید داور:دکتر نسرین اعتصامی ، دکتر مهدی ستاری

مکان :اتاق سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان:یکشنبه 6 آذر 1401 ،ساعت 8

تحت نظارت وف بومی