رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مطالعه تجربی اثر جهت جریان در نانوفیلتراسیون غشایی با جریان ترکیبی عمودی و شعاعی با نقطه سکون

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرایند های جداسازی

 

مهدی معتمدی

 

استاد راهنما

دکتر احمد محب

 

استاد مشاور

دکتر مسعود حق شناس فرد

 

استادان داور

دکتر مرتضی صادقی

دکتر محمدرضا احسانی

 

یک شنبه 1399/07/27 ساعت: 13:00

مکان :
https://join.skype.com/oVljhgsLKUDE

تحت نظارت وف ایرانی