رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مدلسازی نفوذ مولکولی در فرآیند تزریق گاز سبک به وسیله شبکه حفرات (شرایط مخزن)

 

پايان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری

 

حمیدرضا اکبری زحمتی

 

استادان راهنما

دکتر علیرضا خزعلی

دکتر وحید مشایخی زاده

 

استادان داور

دکتر محسن نصر اصفهانی

دکتر محسن محمدی

 

یکشنبه 1399/7/27  ساعت 15

مجازی از طریق Skype

https://join.skype.com/pJ8i8nNuCjvH

تحت نظارت وف ایرانی