رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

کارایی سامانه ی خودترمیم شونده ی میکروکپسولی دو جزئی بر پایه پلی اوره در پوشش اپوکسی و بررسي ارتباط سینتیکی واکنش های ترمیم با سرعت تشکیل ترک ها  

 

رساله دکتری مهندسی پلیمر

 

محمدصادق کوچکی

 

استاد راهنما

دکتر سعید نوری خراسانی

 

استادان مشاور

دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی

دکتر علی اشرفی

 

استادان داور

دکتر مرتضی صادقی

دکتر کیوان رئیسی

دکتر مهران حیاتی

دکتر پونه کاردر

 

 

سه شنبه 22 مهرماه ساعت 9 صبح

سالن کنفرانس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان

لینک حضور مجازی: https://vm.iut.ac.ir/webinar/

تحت نظارت وف ایرانی