رضا امینی مهندسی شیمی تکنسین آزمایشگاه 031-33915619
حسنعلی امینی نیسیانی مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه 031-33915619 h_amini@of.iut.ac.ir
ناصر پريشاني مسئول امور پشتیبانی 031-33915622
ندا تن سازان کارشناس آزمایشگاه 031-33915626 Email:neda10@ch.iut.ac.ir
صالح حیدرپور مهندسی نفت کارشناس آزمایشگاه 031-33915621 Email:s.heidarpoor@of.iut.ac.ir
محبوبه رضايي مسئول دفتر 031-33912675-6 m.rezaie@of.iut.ac.ir
شریعت کاظمی کارشناس آموزشی 031-33915611 Email:amoozesh_che@of.iut.ac.ir
سعید کچویی مهندسی پلیمر کارشناس آزمایشگاه 031-33915639 s.kachouei@gmail.com
اعظم كبيريان کارشناس تحصیلات تکمیلی 031-33915630 Email:tt.che@of.iut.ac.ir
اعظم كياني کارشناس فناوری اطلاعات 031-33915628 Email:kiani2005@of.iut.ac.ir
منصوره مدینه مهندسی شیمی کارشناس آزمایشگاه 031-33915608 Email : madineh@of.iut.ac.ir
محمد مهدیه نجف آبادی مهندسی شیمی laboratory technician 031-33915619
فاطمه هادیان قهدریجانی کارشناس تحصیلات تکمیلی 031-33915630 Email:tt.che@of.iut.ac.ir