رضا امینی
تکنسین آزمایشگاه
تکنسین آزمایشگاه
تلفن:
031-33915619
حسنعلی امینی نیسیانی
کارشناس آزمایشگاه
کارشناس آزمایشگاه
h_amini@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915619
ناصر پريشاني
مسئول امور پشتیبانی
مسئول امور پشتیبانی
تلفن:
031-33915622
ندا تن سازان
کارشناس آزمایشگاه
کارشناس آزمایشگاه
Email:neda10@ch.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915626
صالح حیدرپور
کارشناس آزمایشگاه
کارشناس آزمایشگاه
Email:s.heidarpoor@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915621
محبوبه رضايي
مسئول دفتر
مسئول دفتر
m.rezaie@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33912675-6
شریعت کاظمی
کارشناس آموزشی
کارشناس آموزشی
Email:amoozesh_che@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915611
سعید کچویی
کارشناس آزمایشگاه
کارشناس آزمایشگاه
s.kachouei@gmail.com
تلفن:
031-33915639
اعظم كبيريان
کارشناس تحصیلات تکمیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
Email:tt.che@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915630
اعظم كياني
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس فناوری اطلاعات
Email:kiani2005@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915628
منصوره مدینه
کارشناس آزمایشگاه
کارشناس آزمایشگاه
Email : madineh@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915608
محمد مهدیه نجف آبادی
laboratory technician
laboratory technician
تلفن:
031-33915619
فاطمه هادیان قهدریجانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
Email:tt.che@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915630