مرتضی صادقی
هیات علمی
دانشیار
معاونت پژوهشی
031-33915645