شریعت کاظمی
کارمند
031-33915611
کارشناس آموزشی
حسنعلی امینی نیسیانی
کارمند
031-33915619
کارشناس آزمایشگاه
صالح حیدرپور
کارمند
031-33915621
کارشناس آزمایشگاه
سعید کچویی
کارمند
031-33915639
کارشناس آزمایشگاه
منصوره مدینه
کارمند
031-33915608
کارشناس آزمایشگاه
رضا امینی
کارمند
031-33915619
تکنسین آزمایشگاه
محمد مهدیه نجف آبادی
کارمند
031-33915619
laboratory technician