نسرین اعتصامی
هیات علمی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
031-33915606
اعظم كبيريان
کارمند
031-33915630
کارشناس تحصیلات تکمیلی
فاطمه هادیان قهدریجانی
کارمند
031-33915630
کارشناس تحصیلات تکمیلی