سيدمحمد قريشي استاد مهندسی شیمی 031-33915604 صفحه شخصی سيالات فوق بحراني ،نانو تکنو لوژي ،طراحي راکتور ،مهندسي محيط زيست Email:ghoreshi [at] cc.iut.ac.ir
کیقباد شمس اسحاقی استاد مهندسی شیمی 031-33915610 صفحه شخصی Energy, Fuels, and Environment.Transport Phenomena and Separations.Polymers.Reacting Systems and Heterogeneous Catalysis Email:k_shams [at] cc.iut.ac.ir
شاپور رودپیما استادیار Email:shapoor@cc.iut.ac.ir
روح اله باقری استاد مهندسی پلیمر 031-33915613 صفحه شخصی Email:bagheri@cc.iut.ac.ir
مجید امین مربی Email:aminche@cc.iut.ac.ir
سيدغلامرضا اعتماد استاد Email:etemad@cc.iut.ac.ir