ارائه پروژه هاي دانشجويان كارشناسي در تاريخ چهارشنبه 30 / 11/ 98 برگزار مي گردد.

ضمنا  دانشجويان  مي توانند از پروژه خود و با مشورت استاد راهنما يك پوستر تهيه نمايند تا در روز ارائه پروژه از ساعت 8 الي 12 در دانشكده نمايش دهند. اطلاعات مربوط به ابعاد و مشخصات پوستر حتما از آموزش دانشكده دريافت نمايند.