حضور  دانشجويان تحصيلات تكميلي در "هفتمين دورة كارگاه ايمني و بهداشت عمومي" كه در آذرماه سال جاري  روز پنجشنبه مورخ 21 / 09 / 98 از ساعت 13 الي 17 در مجموعه تالارهاي مفاخر دانشگاه برگزار ميگردد  الزامي مي باشد و آن دسته از دانشجويان تحصيلات تكميلي كه سالهاي گذشته در اين كارگاه شركت نكرده اند نيز حضور آنها الزامی است.