از تاریخ ۲ آذرماه نحوه ورود به ایمیل *فقط *برای اساتید دانشگاه تغییراتی خواهد داشت (لینک اطلاعات بیش تر در پایین این پیام و بر روی سایت مرکز فناوری اطلاعات موجود است). این تغییرات *هیچ مشکلی* برای دریافت ایمیل اساتید ایجاد نخواهد کرد و تنها بر روی آدرس فرستنده و نحوه ورود به ایمیل تاثیر می گذارد.
https://it.iut.ac.ir/faculty-mail-cc-change