دانشجویان جدیدالورود 

لینک زیر برای اطلاع از سرویسهای مرکزاطلاع رسانی میباشد لطفا حتما مطالعه فرمایید.

http://it.iut.ac.ir/services/help/new-students