وب سایت جدید دانشکده مهندسی شیمی در تاریخ 98/3/27 منتشر شد.