• مقرر گرديد فرايندي ايجاد شود كه بلافاصله بعد از جلسه دفاع از پايان نامه/رساله (پارسا)، تاريخ دفاع به مدير دانشجويي دانشگاه اعلام گردد.

  • از تاريخ دفاع موفقيت آميز از پارسا، به دانشجوي كارشناسي ارشد حداكثر يك ماه و به دانشجوي دكترا حداكثر دو ماه فرصت داده مي شود تا اصلاحات احتمالي مربوط به پارسا، اخذ تاييديه، تهيه نسخه نهايي پارسا و تسويه حساب جهت ارسال صورتجلسه فارغ التحصيلي به اداره كل آموزش را انجام دهد.

    با اتمام اين فرصت، كليه واحدهاي اداري دانشگاه از جمله اداره خدمات دانشجويي وظيفه اي در خصوص سرويس دهي به دانشجو را ندارند. دانشكده ها بايد پيگيريهاي لازم از جمله صدور هشدار به دانشجو جهت تكميل فرايند فارغ التحصيلي و معرفي وي به اداره تحصيلات تكميلي را انجام دهند.

    تبصره 1: در شرايط خاص با تاييد استاد راهنما، دانشكده و امور دانشجويي به مهلت فوق حداكثر يك ماه مي تواند اضافه شود. اقدام به اين تمديد حداكثر بايد تا دو هفته قبل از اتمام مهلت اوليه ارائه شود.

    تبصره 2: استفاده از امكانات دانشجويي براي دانشجوي كارشناسي ارشدي كه در اواخر ترم 6 دفاع مي كند تا پايان ترم ششم مي باشد؛ همچنين اين امكانات شامل دانشجويان تبصره 1 نمي شود.

  •   در صورت عدم انجام امور فارغ التحصيلي در مهلت‌هاي انجام شده، مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه پس از 3 ماه از زمان دفاع از پايان نامه/رساله اخطاريه اي دال بر صدور انصراف از تحصيل براي وي صادر كرده و يك فرصت يك ماهه به وي مي دهد. پس از سپري شدن اين فرصت يك ماهه حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي گردد.

    تبصره 3: دانشجويي كه حكم انصراف از تحصيل وي مطابق روند فوق صادر شده است، در صورتي كه بخواهد روال فارغ التحصيلي خود را فعال سازد، بايد درخواستي به همراه دلايل و مستندات به كميته منتخب تحصيلات تكميلي دانشگاه ارائه داده و كميته منتخب در اين خصوص تصميم گيري مي كند.