بر اساس محدوديتهايي كه سازمان نظام وظيفه عمومي براي سنوات تحصيلي دانشجويان پسر مشمول ايجاد نموده است، لازم است براي اين دسته از دانشجويان بسته به نوع مقطع تحصيلي، از يك ترمي به بعد، در صورت تمديد سنوات مجوز لازم از سازمان نظام وظيفه اخذ گردد. ارسال درخواست مجوز به آن سازمان حداكثر 3 ماه پس از شروع ترم مي‌باشد. اين تمديد معافيت حداكثر براي 2 ترم در هر مقطعي امكان پذير است كه به آن سنوات ارفاقي گفته مي‌شود. پس از اتمام سنوات ارفاقي دانشجو، از لحاظ نظام وظيفه امكان تمديد معافيت تحصيلي وجود نخواهد داشت.

بر اين اساس مدير كل محترم آموزشي جداول رنگي نشان دهنده سنوات مجاز بابت معافيت تحصيلي در هر مقطعي را تهيه نمودند.

جداول نشان دهنده مهلتهاي معافيت تحصيلي دانشجويان پسر مشمول در مقاطع مختلف تحصيلي​