محمود
معصومی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: فرایندپلیمرها ،آمیزه کاری پلیمرها، کامپوزیتهای پلیمری، رئولوژی پلیمرها
تلفن: 031-33915646
Email:mmasoomi [at] cc.iut.ac.ir