مرتضی
صادقی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: ساخت غشاء‌هاي پليمري در زمينه جداسازي گازها، اسمز معكوس، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون مطالعه و بررسی در فرایندهای غشائی نظیر جداسازی گازها؛ میکرو، اولترا و نانوفیلتراسیون؛ فرایند بیوراکتورهای غشائی تصفیه آب و پساب توسط فناوری پیشرفته
تلفن: 031-33915645
Email:m-sadeghi [at] cc.iut.ac.ir