شناسایی پلیمرها (حلالیت ، تست هیدرولیز و شعله)
نمونه های مجهول پلیمری را با استفاده از انحلال در حلالهای مختلف و سوزاندن مستقیم در شعله و تست هیدرولیز میتوان شناسایی کرد.

 

شناسایی پلیمرها (تعیین نقطه ذوب و تعیین دانسیته)
در این آزمایش دو نمونه مجهول با انجام تست های تعیین نقطه ذوب و دانسیته و اطلاعات ضمیمه نوع پلیمر و حتی نمونه شناسایی میشود.

 

 

پلیمریزاسیون اکریل آمید در محلول آبی

 

 

آکریل آمید را میتوان با آغازگرهای رادیکالی پلیمریزه کرد تا پلیمری با گروههای کربوکسامید تشکیل شود. چون این پلیمر در آب حل می­شود در این آزمایش پلیمریزاسیون محلولی در آب انجام می­شود. به دلیل اینکه در این روش سیستم واکنش به حالت هموژن باقی میماند و ویسکوزیته محلول در طول واکنش پایین است مشکلات پلیمریزاسیون بالک وجود ندارد.

 

تعیین وزن مولکولی پلیمر به وسیله اندازه گیری ویسکوزیته محلول ان
یکی از روش های اندازه­گیری وزن مولکولی پلیمرها استفاده از روش ویسکوزیته محلول رقیق می­باشد. که برای از بین بردن اثرات جذب متقابل ملکولها بر هم از نحلولهای خیلی رقیق (کمتر از یک گرم در دسی لیتر) استفاده می­شود و ویسکوزیته ذاتی از طریق برون یابی هنگامی که غلظت به سمت صفر میل میکند اندازه­گیری می­شود.

 

امولسیون پلیمریزاسیون وینیل استات
در این آزمایش پلیمریزاسیون مونومر وینیل استات در شرایطی انجام می گیرد که آغازگر در مونومر نامحلول است و در اب (به عنوان فاز پیوسته) محلول می­باشد ( سیستم ردکس). حالت فیزیکی سیستم امولسیون یعنی کلوییدی بودن کنترل دما و ویسکوزیته را نسبت به  پلیمریزاسیون جرمی آسانتر می کند.

 

پلیمریزاسیون متیل متاکریلات (بررسی اثر بازدانده، تسریع کننده و آغازگر)

در این آزمایش با افزودن آغازگر، بازدارنده و تسریع کننده به مونومر متیل متاکریلات و بررسی زمان پلیمریزاسیون در دمای ثابت اثر این عوامل بررسی می­شود.

تهیه رزین فنول-فرمالدهید

 

 

واکنش بین فنول و فرمالدهید زمانی انجام می­شود که محصول میانی به وسیله یک اقدام نهایی که معمولا افزودن کاتالیزور یا فرمالدهید اضافی است به محصول پلیمر نهایی تبدیل شود و رزین فنول فرمالدهید که انحلال ناپذیر و یرقابل ذوب است تولید شود.

 

پلی استر غیر خطی
از واکنش یک تری ال یا الکل سه عاملی(گلیسیرول)  با یک دی اسید (انیدرید فتالیک) پلی استر با زنجیرهای شاخه ای تولید می­شود. زنجیرهای شاخه­ای می­توانند واکنش تراکمی انجام دهند و ساختار شبکه­ای سه­بعدی ایجاد کنند که با افزایش گرانروری همراه است.