آزمون خزش

آزمون خزش مناسبترین روش جهت بررسی رفتار دراز مدت مواد پلیمری با زمان است. در این آزمون یک قطعه از ماده در شرایط ثابت دما و رطوبت و... تحت بار استاتیکی مشخص قرار میگیرد و پارامترهای زمان و تغییر فرم مورد اندازه گیری قرار میگیرد. برای مواد پلیمری کرنش با زمان افزایش می­یابد.

آزمون خمش

هدف از انجام این ازمون تعیین مدول الاستیک استحکام خمشی نمونه های پلیمری می­باشد.همچنین توسط این دستگاهمیتوان استحکام فشاری و مدول الاستیک فشاری قطعه را بر اساس استاندارد ASTM D695 اندازه گیری نمود.

آزمون مقاومت ضربه ای

در این آزمون نمونه­های استاندارد چند پلیمر شکننده که به صورت مستطیل شکل می­باشد در اثر برخورد پاندول شکسته میشوند و انرژی مستهلک شده جهت شکست بررسی میشود.

آزمون ویسکوزیته مونی

ولکانیزاسیون (پخت) رابر خام یکی از راههای بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها است که با افزودن عامل پخت و قرار دادن در دمای مناسب فرایند ولکانیزاسیون رخ می­دهد. برای به دست اوردن زمان بهینهپخت از تغییرات ویسکوزیته (بر حسب واحد مونی گراد) بر حسب زمان تحت دمای ثابت استفاده می­شود.

آزمون سختی

سختی به طور کلی معیاری از انعطاف ناپذیری یا مقاومت ماده در برابر تغییر شکل های دائم و سفتی ان می­باشد. که در پلیمرها با قرار دادن بار مشخص بر روی سوزن استاندارد و میزان نفوذ در پلیمر، سختی گزارش می­شود.

آ

آزمون تعیین نقطه نرم­شوندگی پلیمره به روش وایکات

آستانه دمایی قابل کاربرد مواد پلیمری یکی از مشخصات مهم و کاربردی این مواد می­باشد. این دما ماکزیمم دمایی است که یک ماده پلیمری می­تواند به صورت سخت و غیرقابل انعطاف استفاده شود. کا از طریق اعمال بار و بالارفتن دما و افزایش نفوذ بار اعمالی میتوان این محدوده را مشخص کرد.