احمد اسدی نژاد
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
اصلاح سطوح پلیمری ،شبیه سازی دینامیک مولکولی پلیمرها ، تبلور و رئولوژی پلیمرها
Email:asadinezhad [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915605
شماره اتاق: :
طیبه بهزاد
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
بیوکامپوزیتها ،استخراج نانوالیاف سلولزی، بیوپلیمرها
Email:tbehzad [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915629
شماره اتاق: :
مرتضی صادقی
معاونت پژوهشی
دانشیار
معاونت پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
ساخت غشاء‌هاي پليمري در زمينه جداسازي گازها، اسمز معكوس، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون مطالعه و بررسی در فرایندهای غشائی نظیر جداسازی گازها؛ میکرو، اولترا و نانوفیلتراسیون؛ فرایند بیوراکتورهای غشائی تصفیه آب و پساب توسط فناوری پیشرفته
Email:m-sadeghi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915645
شماره اتاق: :
محمود معصومی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
فرایندپلیمرها ،آمیزه کاری پلیمرها، کامپوزیتهای پلیمری، رئولوژی پلیمرها
Email:mmasoomi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915646
شماره اتاق: :
سعید نوری خراسانی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
Tissue Engineering, Physico-Mechanical Properties of polymers
Email:https://nouri.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915612
شماره اتاق: :