هدف از اين آزمايشگاه مشاهده­ی مکانيزم هاي انتقال حرارت و مباني ترموديناميک و قسمتي از مباحث انتقال جرم و انجام محاسبات با استفاده از اطلاعات تجربي بدست آمده در آزمايشگاه مي­باشد.

مبدل حرارتي آب -  آب 

 

مبدل حرارتي آب -  آب اين دستگاه شامل يک لوله و پوسته -  پمپ -  آب -  هيتر الکتريکي و قسمت ديجيتالي براي اندازه­گيري دماي نقاط مختلف مي­باشد. در اين دستگاه مي­توان جريان هم جهت يا مختلف الجهت سيال گرم در داخل لوله و سيال سرد در پوسته را برقرار کرد و ضریب انتقال حرارت کلي وصحت رابطه ناسلت را بررسی کرد .

 

دستگاه تابش
دستگاه تابش اين دستگاه براي بررسی قوانين انتقال حرارت از طريق تشعشع بکار مي­رود دستگاه شامل يک پايه مي­باشد که در آن يک منبع حرارتي و در طرف ديگر يک منبع نوراني قرار دارد. ميان دو منبع دستگاه اندازه­گيري نور يا راديومتر مي­تواند قرار گيرد. صفحات مختلف با ترموکوپل مي­تواند مابين منبع حرارتي و رادیومتر و منبع نوراني و نورسنج قرار گيرد.

 

 

دستگاه جوشش

 

 

دستگاه جوشش :  در اين دستگاه مراحل مختلف جوشش مشاهده می­شود و ضريب انتقال حرارت جوشش قابل اندازه­گيري مي­باشد دستگاه شامل يک محفظه شيشه­ای مايع مبرد هیتر و ترمومتر دیجیتال و سایر تجهیزات لازم جهت کنترل فشار مخزن می باشد ومراحل مختلف جوش بر روي سطح هيتر قابل مشاهده است. دماي هيتر به صورت ديجيتال قابل اندازه­گيري است و دماي محفظه نيز با استفاده از دماسنج اندازه­گيري مي­شود.

 

دستگاه هدايت

 

دستگاه هدايت : اين دستگاه شامل دو قسمت برای بررسی هدايت خطی و شعاعی مي­باشد. يک المنت الکتريکی منبع حرارتي مورد نياز برای گرم کردن يک طرف نمونه را به عهده دارد. و يک دستگاه ديجيتالی دمای نقاط مختلف نمونه را اندازه­گيری و نمايش می­دهد.­

 

دستگاه تبرید تراکم بخار
دستگاه تبرید تراکم بخار: اين دستگاه براي آموزش سيکل تراکم بخار بکار مي­رود و تشکيل شده است از تبخير کننده، کمپرسور، کندانسور و شير انبساط گشتاور و سرعت موتور قابل اندازه­گيری است و دمای نقاط مختلف با استفاده از دماسنج  قابل خواندن می­باشد.

 

 

دستگاه انتقال حرارت به روش جابجايی اجباری
دستگاه انتقال حرارت به روش جابجايی اجباری: اين دستگاه برای آموزش انتقال حرارت از روش جابجايی اجباری و بررسی تئوری و فرمولهاي آن به کار مي­رود. در اين آزمايش ضريب انتقال حرارت جابجايی، ضريب اصطکاک، رينولدز ناسلت و استانتون محاسبه میشود.

 

 

دستگاه برج خنک کن
دستگاه برج خنک کن اين دستگاه براي بررسي سيستم سرد کننده تبخيری بکار مي­رود همچنين اين دستگاه مثال خوبی برای سيستم باز می­باشد که در آن دو جريان سيال (آب و هوا) برقرار می­باشد که در آن انتقال جرم از يک سيال به سيال ديگر صورت می­گيرد. اين سيستم مدل پايلوت برج خنک با جريان اجباری می­باشد.

 

 

دستگاه سطوح گسترده
دستگاه سطوح گسترده : اين دستگاه براي بررسي تئوري سطوح گسترده در انتقال حرارت بکار می­رود و تشکيل شده است از يک ميله برنجي که از يک طرف توسط هيتر الکتريکي حرارت داده مي­شود و طرف ديگر آن در هوای آزاد قرار دارد که توسط يک پايه نگهداري مي­شود. دستگاه توانايی اندازه­گيری دمای نقاط مختلف از هيتر به صورت ديجيتال را دارا است.

 

 

مبدل حرارتی صفحه ای

 

از این دستگاه جهت آشنایی دانشجویان با مبدل های حرارتی صفحه ای و همچنین به دست آوردن راندمان و ضریب کلی انتقال حرارت آنها در حالت جریان همسو و ناهمسو استفاده می شود .