آزمایش بستر های ساکن و سیالی شده

هدف از این آزمایش تغییر افت فشار هوا هنگام عبور هوا از درون بستری حاوی ذرات  شیشه ای با مقدار جریان هوا است.

آزمایش اندازه گیری نیروی فشار هیدرواستاتیک و مرکز فشار: هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری نیروی ناشی از فشار آب بر یک سطح و تعیین نقطه اثر این نیرو (مرکز فشار) می باشد.

آزمایش جریان هوا

در این آزمایش توزیع سرعت جریان هوا در سطح مقطع یک لوله هنگام عبور هوا در فواصل مختلف از مدخل لوله اندازه گیری می شود.

آزمایش اندازه گیری ویسکوزیته هوا

در این آزمایش به کمک پمپ خلا هوای داخل محفظه فلزی تخلیه می شود و ویسکوزیته هوا اندازه گیری می شود.

آزمایش نیروی مقاوم

 

در این آزمایش مقدار نیروی مقاوم و ضریب نیروی مقاوم برای ذرات کروی و دوکی شکل قابل اندازه گیری   می باشد همچنین ویسکوزیته مایع در این آزمایش اندازه گیری می شود.

آزمایش اندازه گیری نیروی فشار هیدرواستاتیک و مرکز فشار

هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری نیروی ناشی از فشار آب بر یک سطح و تعیین نقطه اثر این نیرو (مرکز فشار) می باشد.

آزمایش تعیین مشخصه های پمپ و عملکرد سری و موازی

در این آزمایش تغییر هد پمپ سانتریفوژ با مقدار جریان اندازه گیری می شود و راندمان پمپ محاسبه می شود. همچنین پمپ ها را به صورت سری و موازی آرایش می دهیم و عملکرد آنها را مقایسه می کنیم .پدیده کاویتاسیون نیز در این آزمایش مشاهده می شود.

آزمایش افت فشار در لوله ها و اتصالات

 

آزمایش افت فشار در لوله ها و اتصالات : در این آزمایش با عبور جریان آب از داخل لوله هایی با قطرهای متفاوت و اندازه گیری     افت فشار در جریان درهم و آرام آشنا می شویم همچنین با وسایل مختلف اندازه گیری  جریان از جمله ونتوری متر اریفیس متر و پیتوت تیوب آشنا می شویم.