هدف از تاسیس این آزمایشگاه آموزش مبانی و اصول کنترل اتوماتیک در مهندسی شیمی می باشد.

نرم افزار شبیه سازی سیستم های کنترلی با درجات یک و دو و سه

دستگاه کنترل اتوماتیک نیوماتیک درجه حرارت مایع در کک جریان

 

جهت آموزش اصول کنترل تناسبی، تناسبی-انتگرالی و تناسبی-انتگرالی-مشتقی است.

دستگاه کنترل اتوماتیک الکترونیکی ارتفاع مایع در یک مخزن

 ساخت شرکت فستو آلمان جهت آموزش اصول کنترل تناسبی، تناسبی-انتگرالی و تناسبی-انتگرالی-مشتقی است.

دستگاه کنترل اتوماتیک الکترونیکی فشار

 

 ساخت شرکت فستو آلمان جهت آموزش اصول کنترل تناسبی، تناسبی-انتگرالی و تناسبی-انتگرالی-مشتقی در یک سیستم تحت فشار است.

دستگاه PLINT

 

ساخت انگلستان ، جهت کنترل اتوماتیک نیوماتیک فشار، درجه حرارت، ارتفاع سطح مایع در مخزن و شدت جریان مایع  است.