محمد رضا احساني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
روشهاي جداسازي ،انتقال جرم، بهبودپذيري و رفع موانع توليد واحدهاي شيميايي
Email:ehsanimr [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915607
شماره اتاق: :
نسرین اعتصامی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
Heat and mass transfer Enhancement: Application of Nanofluids, Heat and mass transfer Enhancement: Application of Nanofluids,Suspension Polymerization (S-PVC)-Particle Morphology and particle size distribution,Design of Experiment (DOE) in Chemical Engine
Email:netesami [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915606
شماره اتاق: :
محمد هادی جزيني
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
طراحی و ساخت بیو راکتورها توسعه، بهینه سازی و کنترل فرآیندهای زیستی
Email:m.h.jazini@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915616
شماره اتاق: :
مسعود حق شناس فرد
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ینامیک سیالات محاسباتی ،جریانهای میکرو و نانو ،انتقال حرارت و جرم در نانوسیالات ،جریان سیال چند فازی
Email : haghshenas [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915647
شماره اتاق: :
علی اکبر دادخواه
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
اصلاح و حفاظت از محیط زیست ،بیوتکنولوژی ،پیلهای سوختی میکروبی ،فرایندهای دوستدار محیط زیست ،ایمنی فرایند نانوتکنولوژی ،فرایندهای جداسازی
Email:dadkhah [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915644
شماره اتاق: :
حمید زیلویی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
Environmental Biotecnology,Wastewater Treatment,Bioenergy,Bioprocess
hzilouei [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915632
شماره اتاق: :
کیخسرو کریمی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
Biotechnology , Biofuels,Pretreatment of Lignocelluloses
karimi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915623
شماره اتاق: :
احمد محب
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
Separation Processes,Membrane Processes,Process Simulation,Separation Technology Development
Email:ahmad [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915618
شماره اتاق: :
محسن محمدي
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
Thermodynamics, Phase behaviour of petroleum fluids,Nanotechnology
Email:mohsen_mohammadi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915638
شماره اتاق: :
ارجمند مهرباني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
مدل سازی، شبیه سازی و کنترل تصفیه آب و پساب های صنعتی ،حفاظت از محیط زیست
Email:arjomand [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915609
شماره اتاق: :
محسن نصر اصفهاني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
Nanotechnology in heat and mass transfer. Enhancement of heat and mass transfer .Two phase flow in microchannels .Microbial fuel cells Vinyl chloride suspension polymerization
mnasr [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915631
شماره اتاق: :