مکان: مرکز آموزش های الکترونيکی و آزاد دانشگاه صنعتی اصفهان– اتاق وب کنفرانس
ساعت: 8:30
تاریخ: يكشنبه, دى 22, 1398