علیرضا
خزعلی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: Computational Fluid Dynamics, Unconventional Reservoir Modeling,v,Reservoir CharactrizationApplications of Artificial Intelligence in Petroleum/Chemical Engineering
تلفن: 031-33915625
Email:arkhazali [at] cc.iut.ac.ir