اندازه گیری نقطه ابری شدن و نقطه ریزش

منظور از نقطه ابری شدن درجه حرارتی از مضرب  1° Cمی باشد که در آن درجه حرارت، در ته لوله آزمایش که نمونه در آن قرار دارد تحت شرایط کنترل شده ابر یا کریستال­های واکسی ظاهر می شود. منظور از نقطه ریزش یک نمونه عبارت است از پایین­ترین درجه حرارتی از مضرب 3°C که در آن درجه حرارت نمونه شکل سیالی خود را حفظ کند.

 • اندازه گیری نقطه ابری شدن و نقطه ریزش
اندازه گيري کربن باقيمانده مواد نفتي

        هدف از اين آزمايش اندازه گيري مقدار مواد جامدي است که بعد از بخار شدن و pyrolysis مقدار مشخصي از ماده نفتي باقي مي ماند. اين آزمايش معمولاً به منظور پيش بيني مقدار Coke که بعد از سوختن مواد نفتي تشکيل مي شود به کار مي رود و از اين نظر اهميت دارد.

 

 • اندازه گيري کربن باقيمانده مواد نفتي
اندازه گيری ميزان نفوذ پذيری قير و واکس
 • هدف از اين آزمايش به دست آوردن مقدار نفوذ پذيري مواد جامد و نيمه جامد مي باشد. Penetration يا نفوذ پذيري عبارت است از مقدار مسافتي بر حسب دهم ميليمتر که يک سوزن استاندارد همراه با وزنه مشخص در تحت شرايط معيني از درجه حرارت و زمان به طور عمودي در يک ماده فرو مي رود.
آزمايش اندازه گيری ميزان خوردگی مس

 در اين آزمايش خوردگي ايجاد شده بر روي نوارهاي مسي توسط فرآورده هايي نظير سوخت­هاي جت، بنزين ها ، نفت ، سوخت ديزل و روغن­ها را مورد بررسي قرار مي دهيم.

بايد توجه داشت فرآورده هايي در اينجا آزمايش مي شوند که Reid Vapor Pressure آنها کمتر از 18psi(124kPa) باشد. چون نمونه هايي که R.V.P آنها بالاي 18psi است ممکن در شرايط آزمايش به اندازه کافي بخار شوند که باعث منفجر شدن بمب (ظرف محتوي فرآورده) مي شود.

 

اندازه گيری ويسکوزيته فرآورده های تيره و شفاف

هدف از انجام اين آزمايش اندازه گیری ویسکوزیته فراورده های نفتی تیره و شفاف در دماهای مختلف می­باشد.يکي از روش هاي اندازه گيري ويسکوزيته ، استفاده از لوله هاي شيشه اي موئين است. در اين لوله ها زمان لازم براي عبور حجم معيني از يک مايع را در اثر نيروي ثقل و در درجه حرارت ثابت به دست آورده و سپس با در نظر گرفتن فاکتور مناسب مقدار ويسکوزيته را بر حسب واحدهاي مختلف صنعتي مي توان به دست آورد. .با اين روش ويسكوزيته نمونه هايي از mm2/s 300000 -0.2  را مي توان اندازه گيري نمود .             

 • اندازه گيری ويسکوزيته فرآورده های تيره و شفاف
تقطير مواد نفتی

هدف از انجام این آزمایش تقطیر مواد سبک و نیمه سبک نفتی و به دست آوردن مشخصات و منحنی های مربوط به این مواد می­باشد.

 • دستگاه تقطیر اتوماتیک
 • دستگاه تقطیر دستی
تعيين نقطه اشتعال به وسيله دستگاه بسته
 • Pensky-Martens
  تعيين نقطه اشتعال فرآورده های سبک و سنگين توسط دستگاه بسته Pensky-Martens به صورت دستي يا اتوماتيک مي باشد.
تعيين نقطه اشتعال و نقطه آتش
 • Cleveland open cup
  تعيين نقطه اشتعال و نقطه آتش هدف از انجام اين آزمايش تعيين نقطه اشتعال (Flash Point) و نقطه آتش (Fire Point) فرآورده هاي نفتي توسط دستگاه Cleveland open cup مي باشد. با اين دستگاه فرآورده هايي را که نقطه اشتعال بالاتر از 175°F يا 79°C وپايين تر از°F752يا °C 400مي باشد ، مورد آزمايش قرار مي دهند.