علیرضا خزعلی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
Computational Fluid Dynamics, Unconventional Reservoir Modeling,v,Reservoir CharactrizationApplications of Artificial Intelligence in Petroleum/Chemical Engineering
Email:arkhazali [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915625
شماره اتاق: :
حميد رضا شاهوردي
معاونت پژوهشی, مدیرگروه
استادیار
معاونت پژوهشی, مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي فرآيند هاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و گاز (مانند تزيق آب و گاز، تزريق پليمر و سورفکتانت، تزريق بخار و..) شبيه سازي مخازن و توسعه ميادين نفت و گاز مدل سازي پديده هاي انتقال چند فازي سيالات (آب، نفت و گاز) در محيط متخلخل سنگ مخ
Email:hr_shahverdi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915603
شماره اتاق: :
روح اله هاشمي
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
Email:rhashemi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915643
شماره اتاق: :