نام دانشجو نام خانوادگی دانشجو رشته تحصیلی دانشجو عنوان پایان نامه سال فارغ التحصیلی نام و نام خانوادگی استاد
محمدحسين كاظمي مهندسي شيمي - فرايندهاي جداسازي تغليظ عامل كف ساز موجود در عصاره كنجاله سويا با استفاده از افرونهاي كلوئيدي گازي 1398 علي اكبر دادخواه
اميد رستمي مهندسي شيمي - پديده‌هاي انتقال بررسي عملكرد ذخيره سازي انرژي گرمايي مواد تغيير فاز دهنده كپسوله شده در يك بستر فوراني 1398 نسرین اعتصامی
محمد خاني مهندسي شيمي - پديده‌هاي انتقال بررسي تجربي تأثير استفاده از نانوسيال مغناطيسي Fe3O4 در فرآيند جذب گاز كربن دي اكسيد در شوينده ونتوري در حضور ميدان مغناطيسي يكنواخت حاصل از سيم لوله 1398 مسعود حق شناس فرد, نسرين اعتصامي
سعيد حيدري دوست مهندسي شيمي - پديده‌هاي انتقال تاثير نانوپوشش‌هاي آب‌دوست و آب‌گريز سيليكا بر مشخصات جوشش استخري و خواص سطح جوشش 1398 نسرین اعتصامی
عباس توكل قاشوبي مهندسي شيمي - پديده‌هاي انتقال اصلاح خاك شور با استفاده از پسماندهاي صنعتي شامل سرباره فولاد، پودر تاير و ويناس 1398 كيقباد شمس اسحاقي