محمد رضا احساني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
روشهاي جداسازي ،انتقال جرم، بهبودپذيري و رفع موانع توليد واحدهاي شيميايي
Email:ehsanimr [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915607
شماره اتاق:
احمد اسدی نژاد
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
اصلاح سطوح پلیمری ،شبیه سازی دینامیک مولکولی پلیمرها ، تبلور و رئولوژی پلیمرها
Email:asadinezhad [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915605
شماره اتاق:
نسرین اعتصامی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده
زمینه های تحقیقاتی
Nanotechnology in Heat and Mass Transfer -Thermal energy storage and phase change materials (PCM)- Suspension Polymerization(S-PVC)- Design of Experiments in Chemical Engineering (DOE)
Email:netesami [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915606
شماره اتاق:
طیبه بهزاد
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
بیوکامپوزیتها ،استخراج نانوالیاف سلولزی، بیوپلیمرها
Email:tbehzad [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915629
شماره اتاق:
محمد هادی جزيني
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
طراحی و ساخت بیو راکتورها توسعه، بهینه سازی و کنترل فرآیندهای زیستی
Email:m.h.jazini@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915616
شماره اتاق:
مسعود حق شناس فرد
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ینامیک سیالات محاسباتی ،جریانهای میکرو و نانو ،انتقال حرارت و جرم در نانوسیالات ،جریان سیال چند فازی
Email : haghshenas [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915647
شماره اتاق:
علیرضا خزعلی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
Computational Fluid Dynamics, Unconventional Reservoir Modeling,v,Reservoir CharactrizationApplications of Artificial Intelligence in Petroleum/Chemical Engineering
Email:arkhazali [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915625
شماره اتاق:
علی اکبر دادخواه
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
اصلاح و حفاظت از محیط زیست ،بیوتکنولوژی ،پیلهای سوختی میکروبی ،فرایندهای دوستدار محیط زیست ،ایمنی فرایند نانوتکنولوژی ،فرایندهای جداسازی
Email:dadkhah [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915644
شماره اتاق:
حمید زیلویی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
Environmental Biotecnology,Wastewater Treatment,Bioenergy,Bioprocess
hzilouei [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915632
شماره اتاق:
مهدی ستاری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی جریان های تک فازی و چندفازی در تجهیزات میکروساختار (میکرومیکسر، میکروکانال و میکروراکتور)
m.sattari [at] iut.ac.ir
تلفن:
031-33915614
شماره اتاق:
حميد رضا شاهوردي
معاونت پژوهشی
مسئول ارتباط با صنعت
استادیار
معاونت پژوهشی
مسئول ارتباط با صنعت
زمینه های تحقیقاتی
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي فرآيند هاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و گاز (مانند تزيق آب و گاز، تزريق پليمر و سورفکتانت، تزريق بخار و..) شبيه سازي مخازن و توسعه ميادين نفت و گاز مدل سازي پديده هاي انتقال چند فازي سيالات (آب، نفت و گاز) در محيط متخلخل سنگ مخ
Email:hr_shahverdi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915603
شماره اتاق:
کیقباد شمس اسحاقی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
Energy, Fuels, and Environment.Transport Phenomena and Separations.Polymers.Reacting Systems and Heterogeneous Catalysis
Email:k_shams [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915610
شماره اتاق:
مرتضی صادقی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ساخت غشاء‌هاي پليمري در زمينه جداسازي گازها، اسمز معكوس، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون مطالعه و بررسی در فرایندهای غشائی نظیر جداسازی گازها؛ میکرو، اولترا و نانوفیلتراسیون؛ فرایند بیوراکتورهای غشائی تصفیه آب و پساب توسط فناوری پیشرفته
Email:m-sadeghi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915645
شماره اتاق:
افسانه فخار
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ارتباط ریزساختار- خواص پلیمرها (فيزيك و مورفولوژي، خواص گرمايي، مكانيكي و جداسازي گاز) سنتز ساختارهای جدید پلیمری جهت كاربردهاي مختلف از جمله كاربرد غشايي در جداسازي گاز اصلاح ساختار پليمرها توسعه غشاهای پلیمری با عملکرد بالای جداسازی گاز
a.fakhar [AT] iut.ac.ir
تلفن:
031-33915615
شماره اتاق:
سيدمحمد قريشي
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
سيالات فوق بحراني ،نانو تکنو لوژي ،طراحي راکتور ،مهندسي محيط زيست
Email:ghoreshi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915604
شماره اتاق:
کیخسرو کریمی
مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
استاد
مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
زمینه های تحقیقاتی
Biotechnology , Biofuels,Pretreatment of Lignocelluloses
karimi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915623
شماره اتاق:
احمد محب
استاد
زمینه های تحقیقاتی
Separation Processes,Membrane Processes,Process Simulation,Separation Technology Development
Email:ahmad [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915618
شماره اتاق:
محسن محمدي
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
Thermodynamics, Phase behaviour of petroleum fluids,Nanotechnology
Email:mohsen_mohammadi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915638
شماره اتاق:
محمود معصومی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
فرایندپلیمرها ،آمیزه کاری پلیمرها، کامپوزیتهای پلیمری، رئولوژی پلیمرها
Email:mmasoomi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915646
شماره اتاق:
ارجمند مهرباني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
مدل سازی، شبیه سازی و کنترل تصفیه آب و پساب های صنعتی ،حفاظت از محیط زیست
Email:arjomand [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915609
شماره اتاق:
محسن نصر اصفهاني
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
Nanotechnology in heat and mass transfer. Enhancement of heat and mass transfer .Two phase flow in microchannels .Microbial fuel cells Vinyl chloride suspension polymerization
mnasr [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915631
شماره اتاق:
سعید نوری خراسانی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
Tissue Engineering, Physico-Mechanical Properties of polymers
Email:https://nouri.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915612
شماره اتاق:
روح اله هاشمي
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
Email:rhashemi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915643
شماره اتاق: