محسن نصر اصفهاني
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
Nanotechnology in heat and mass transfer. Enhancement of heat and mass transfer .Two phase flow in microchannels .Microbial fuel cells Vinyl chloride suspension polymerization
mnasr [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915631
شماره اتاق:
حمید زیلویی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
Environmental Biotecnology,Wastewater Treatment,Bioenergy,Bioprocess
hzilouei [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915632
شماره اتاق:
حميد رضا شاهوردي
معاونت پژوهشی, مدیرگروه
استادیار
معاونت پژوهشی, مدیرگروه
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي فرآيند هاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و گاز (مانند تزيق آب و گاز، تزريق پليمر و سورفکتانت، تزريق بخار و..) شبيه سازي مخازن و توسعه ميادين نفت و گاز مدل سازي پديده هاي انتقال چند فازي سيالات (آب، نفت و گاز) در محيط متخلخل سنگ مخ
Email:hr_shahverdi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915603
شماره اتاق:
محمود معصومی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
فرایندپلیمرها ،آمیزه کاری پلیمرها، کامپوزیتهای پلیمری، رئولوژی پلیمرها
Email:mmasoomi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915646
شماره اتاق:
علیرضا خزعلی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
Computational Fluid Dynamics, Unconventional Reservoir Modeling,v,Reservoir CharactrizationApplications of Artificial Intelligence in Petroleum/Chemical Engineering
Email:arkhazali [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915625
شماره اتاق: