شماره اتاق
محسن نصر اصفهاني استاد مهندسی شیمی رئیس دانشکده 031-33915631 صفحه شخصی Nanotechnology in heat and mass transfer. Enhancement of heat and mass transfer .Two phase flow in microchannels .Microbial fuel cells Vinyl chloride suspension polymerization mnasr [at] cc.iut.ac.ir
حمید زیلویی دانشیار مهندسی شیمی معاونت آموزشی 031-33915632 صفحه شخصی Environmental Biotecnology,Wastewater Treatment,Bioenergy,Bioprocess hzilouei [at] cc.iut.ac.ir
حميد رضا شاهوردي استادیار مهندسی نفت معاونت پژوهشی 031-33915603 صفحه شخصی بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي فرآيند هاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و گاز (مانند تزيق آب و گاز، تزريق پليمر و سورفکتانت، تزريق بخار و..) شبيه سازي مخازن و توسعه ميادين نفت و گاز مدل سازي پديده هاي انتقال چند فازي سيالات (آب، نفت و گاز) در محيط متخلخل سنگ مخ Email:hr_shahverdi [at] cc.iut.ac.ir
نسرین اعتصامی دانشیار مهندسی شیمی سرپرست تحصیلات تکمیلی 031-33915606 صفحه شخصی Nanotechnology in Heat and Mass Transfer -Thermal energy storage and phase change materials (PCM)- Suspension Polymerization(S-PVC)- Design of Experiments in Chemical Engineering (DOE) Email:netesami [at] cc.iut.ac.ir
علیرضا خزعلی استادیار مهندسی نفت سرپرست فرهنگی دانشجویی 031-33915625 صفحه شخصی Computational Fluid Dynamics, Unconventional Reservoir Modeling,v,Reservoir CharactrizationApplications of Artificial Intelligence in Petroleum/Chemical Engineering Email:arkhazali [at] cc.iut.ac.ir