احمد محب
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
Separation Processes,Membrane Processes,Process Simulation,Separation Technology Development
Email:ahmad [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915618
شماره اتاق:
حمید زیلویی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
Environmental Biotecnology,Wastewater Treatment,Bioenergy,Bioprocess
hzilouei [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915632
شماره اتاق:
مرتضی صادقی
معاونت پژوهشی
دانشیار
معاونت پژوهشی
ساخت غشاء‌هاي پليمري در زمينه جداسازي گازها، اسمز معكوس، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون مطالعه و بررسی در فرایندهای غشائی نظیر جداسازی گازها؛ میکرو، اولترا و نانوفیلتراسیون؛ فرایند بیوراکتورهای غشائی تصفیه آب و پساب توسط فناوری پیشرفته
Email:m-sadeghi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915645
شماره اتاق:
محمود معصومی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
فرایندپلیمرها ،آمیزه کاری پلیمرها، کامپوزیتهای پلیمری، رئولوژی پلیمرها
Email:mmasoomi [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915646
شماره اتاق:
علیرضا خزعلی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
Computational Fluid Dynamics, Unconventional Reservoir Modeling,v,Reservoir CharactrizationApplications of Artificial Intelligence in Petroleum/Chemical Engineering
Email:arkhazali [at] cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915625
شماره اتاق: