سيدغلامرضا اعتماد
رؤسای پیشین, بازنشسته
استاد
رؤسای پیشین, بازنشسته
Email:etemad@cc.iut.ac.ir
محمد امیری
بازنشسته
دانشیار
بازنشسته
Email:amir33@cc.iut.ac.ir
مجید امین
رؤسای پیشین, بازنشسته
مربی
رؤسای پیشین, بازنشسته
Email:aminche@cc.iut.ac.ir
روح اله باقری
رؤسای پیشین, بازنشسته
استاد
رؤسای پیشین, بازنشسته
Email:bagheri@cc.iut.ac.ir
شهناز بمانیان
بازنشسته
مربی
بازنشسته
Email:sbeman@cc.iut.ac.ir
مهدی پورمدنی
بازنشسته
استادیار
بازنشسته
Email:pourmadani@cc.iut.ac.ir
شاپور رودپیما
رؤسای پیشین, بازنشسته
استادیار
رؤسای پیشین, بازنشسته
Email:shapoor@cc.iut.ac.ir