رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰي و ذرات ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮐﺎه ﮔﻨﺪم و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻠﯽ (وﯾﻨﯿﻞ اﻟﮑﻞ)

 

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

 

اﻣﯿﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ

 

استاد راهنما:

دﮐﺘﺮ ﻃﯿﺒﻪ ﺑﻬﺰاد

 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺨﺴﺮو ﮐﺮﯾﻤﯽ 

 

استادان داور:

دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻮري ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﮐﺪﯾﻮر 

 

شنبه 1399/7/12 ساعت 14:30

سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

تحت نظارت وف ایرانی